دانلود Udemy Data Structures and Algorithms in C#

با مشاهده این کورس آموزشی با ساختمان داده ها و مبانی الگوریتم آشنا شده و یاد می گیرید که چطور می توانید آن ها را با کدنویسی به زبان سی شارپ پیاده سازی کنید.

مدرس مجموعه مباحث را به زبانی ساده و در حین کار بر روی پروژه های واقعی به شما عزیزان یاد میدهد.

عنوان اصلی : Data Structures and Algorithms in C#

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 10 ساعت و 35 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد. در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

Introduction : Introduction Introduction to Data Structures and Algorithms : Data Structures and Algorithms Measuring Running time of Algorithms Asymptotic Analysis Big O Notation Finding Big O Tight and Loose Upper Bounds Introduction Quiz A 10 questions Big O analysis of Algorithms Finding Time complexity Big O analysis of Algorithms: Examples Worst case, Best case and Average Case Analysis Common Complexities Abstract Data Types Introduction Quiz B 11 questions Linked List : Introduction Traversing and Searching a Single Linked List Finding references in a single linked list Insertion in a Single Linked List Insertion in a Single Linked List ..contd Deletion in a Single Linked List Reversing a Single Linked List Linked List Quiz A 9 questions Sorting a Linked list using Bubble Sort Merging of sorted Linked lists Sorting a Linked list using Merge Sort Finding and Removing a cycle in a Linked list Doubly linked list Insertion in a doubly linked List Deletion from doubly linked list Reversing a doubly linked list Circular linked list Insertion in a circular Linked List Deletion in a circular linked list Concatenation Linked List with Header Node Sorted linked list Linked List Quiz B 8 questions Stack and Queue : Introduction Stack Array Implementation of Stack Linked List Implementation of Stack Queue Array Implementation of Queue Linked List implementation of Queue Queue through Circular Linked List Circular Queue Deque Priority Queue Checking validity of an expression containing nested parentheses Evaluating Arithmetc Expressions Polish Notations Converting infix expression to postfix expression Evaluation of postfix expression Stack and Queue Quiz 9 questions Recursion : Introduction Flow of control in Recursive functions Winding and unwinding phase Factorial Printing numbers from 1 to n Sum of digits of an integer Base conversion Finding nth power of a number Euclids Algorithm Fibonacci Series Tower of Hanoi Tail recursion Recursion vs. Iteration Recursion Quiz 10 questions Binary Tree : Intoduction to trees Binary Tree Strictly Binary Tree and Extended Binary Tree Full binary tree and Complete Binary Tree Array Representation of Binary trees Linked Representation of Binary Trees Binary Tree Quiz A 10 questions Binary Tree in C# Traversal in Binary Tree Preorder Traversal Inorder Traversal Postorder Traversal Level order traversal Finding height of a Binary tree Constructing Binary tree from Traversals Constructing binary tree from inorder and preorder traversals Constructing binary tree from inorder and postorder traversals Binary Tree Quiz B 10 questions Binary Search Tree : Introduction Traversal in Binary Search Tree Searching in a Binary Search Tree Nodes with Minimum and Maximum key Insertion in a Binary Search Tree Deletion in a Binary Search Tree Binary Search Tree Quiz 9 questions Heap : Introduction Heap Representation Insertion in Heap Deletion Building a heap Heap Applications Heap Tree Quiz 7 questions Sorting : Introduction Sort Stability Selection Sort Selection Sort : Example Selection Sort in C# Analysis of Selection Sort Bubble Sort Bubble Sort : Example Bubble Sort in C# Improvement in Bubble Sort Analysis of Bubble Sort Sorting Quiz A 10 questions Insertion Sort Insertion Sort : Example Insertion Sort in C# Analysis of Insertion sort Shell Sort Shell Sort : Example Shell Sort in C# Analysis of Shell Sort Merging two Sorted Arrays Recursive Merge Sort Recursive Merge Sort in C# Analysis of Merge Sort Iterative Merge Sort Iterative Merge Sort in C# Quick Sort Quick Sort in C# Analysis of Quick Sort Binary tree sort Binary Tree Sort in C# Analysis of Binary Tree Sort Heap Sort Heap Sort : C# implementation and Analysis Radix Sort Radix Sort : C# implementation and Analysis Address Calculation Sort Address Calculation Sort in C# Analysis of Address Calculation Sort Sorting Quiz B 10 questions Searching : Linear Search Variations of Linear Search Binary Search Implementation of Binary Search Analysis of Binary Search Hashing : Direct Addressing Hashing Collisions Hash Functions Open Addressing : Linear Probing Open Addresssing : Quadratic Probing Open Addresssing : Double Hashing Deletion in Open Addressed Tables Implementation of Open Addressing Separate Chaining Implementation of Separate Chaining Bonus Lecture : Recommended Course and Offer on my other courses

مشخصات این مجموعه : زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شدهارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرسمدت زمان آموزش 10 ساعت و 35 دقیقه !محصول موسسه آموزشی Udemy

منبع:
https://farinmedia.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *